توری آهن ربایی و جلوگیری از اتلاف انرژی

راه های جلوگیری از اتلاف انرژی و یا این پرسش که چرا خانه ها، مدارس ، ادارت و بسیاری از فضاهای دیگر که در آنها زندگی، کار یا فعالیت می کنیم، در زمستان سرد و در تابستان گرم است و هزینه زیادی برای گرمایش و سرمایش به ما تحمیل می کنند، گاها ذهن اغلب ما را مشغول میکند. برای پاسخ به این پرسش ابتدا گریزی می زنیم به روش های انتقال انرژی گرمایی.راه های انتقال انرژی گرمایی به طور کلی به سه روش تقسیم بندی می شوند:

انتقال از طریق جابه جایی (Convection)
انتقال از طریق رسانایی    (Conduction)
انتقال از طریق تابش         (Radiation)
راه های انتقال انرژی گرمایی
 
 


 

***** ذکر این نکته الزامی است که گرما همیشه از جایی که دمای بالاتری دارد به جایی که دمای پایین تری دارد حرکت می کند.

   


       حال نگاهی اجمالی به شکل ساختمان و نقاطی که در صورت غفلت از آن ها به مناطق پرت انرژی گرمایی یا انتقال انرژی گرمایی تبدیل می شوند می اندازیم.
 
   

      

 

همانطور که در تصویر بالا دیده می شود روش های انتقال ( و یا هدر رفت انرژی گرمایی در فصول سرد سال ) را می توان به وضوح درک و لمس نمود. توجه شود که اعداد نسبت داده شده به نواحی مختلف در شکل بالا بسته به روش های اندازه گیری های آزمایشگاهی ممکن کمی با هم متفاوت باشند.

 

 

راه های جلوگیری از اتلاف انرژی در روش جابه جایی هوا

مصالح ساختمانی سر جایشان ثابت هستند بنابراین یکی از بیشترین جابه جایی ها در ساختمان توسط هوا می باشد. در ها و پنجره ها وقتی باز باشد به راحتی حجم زیادی از هوا به داخل ساختمان وارد یا خارج می شود. حال تصور کنید که زمستان است و در و پنجره ای باز باشد با هجوم هوای سرد به داخل خانه یا فضا های بسته مقدار هوایی با دمای محیط بیرون، وارد می شود و با هجوم آن به داخل در مرحله اول برای تعامل حجمی بخشی از هوای گرم داخل به بیرون می رود. در مرحله بعدی هوای سرد وارد شده برای همدما شدن با هوای داخل انرژی گرمایی لازم دارد، که همین امر سبب می شود مقدار انرژی مصرف شده برای گرمایش داخل بالا رود.
ورد هوا سرد در زمستان به منزل
خروج هوا سرد و ورود هوای گرم در تابستان
 
 
 
    
 
بنابراین یکی از راه های جلوگیری از اتلاف انرژی( Energy Saving) بسته شدن تمام منافذ تبادل هوایی در ساختمان ها و بنا هاست(Air Leakages). در مبحث فوق برای فضاهای مسکونی، اداری ، آموزشی و …. که انسان در آنها حضور دارد یا تردد می کند هوای تازه برای تنفس اکیدا مورد توجه قرار گیرد. زیرا بند آوردن تمام راه های ورود هوا به عنوان راه های جلوگیری از اتلاف انرژی گرمایی بدون توجه به هوای تازه (Fresh Air) ممکن است ریسک های سلامتی به همراه داشته باشد